تهران – تهران

تولید اسماء قندهاری

ادوب ایلستریتور

طراحی لوگو اسماء قندهاری

توضیحات پروژه

طراحی لوگو ترکیبی اسماء قندهاری

از مجموعه:

اشتراک گزاری

نمونه کارهای مشابه